FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Hydroinfo Mobil Applikáció tulajdonosa és üzemeltetője az Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D).

 

MEGHATÁROZÁSOK

A jelen felhasználási feltételekben használt nagy kezdőbetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Főigazgatóság az Országos Vízügyi Főigazgatóságot jelenti;

Felhasználó jelenti a Főigazgatóság minden ügyfelét, aki végső felhasználója az Alkalmazásnak, ez alatt értve az Ön kifejezést is, mely kifejezést ezáltal szintén Felhasználónak kell értelmezni;

Alkalmazás jelenti annak minden múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmát, nem kizárólagosan beleértve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a Főigazgatósághoz köthető anyagot, magát az Alkalmazást, az Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének főbb jellemzőit, minden szolgáltatást, cégnevet, logót, tartománynevet és minden szellemi terméket, amelyeket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi és tulajdonosi oltalom véd, és amelyek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény szerinti nemzeti adatvagyon részét képezik, illetve amelyek a Főigazgatóság tulajdonában vagy kizárólagos adatkezelésében állnak.

Felhasználási Feltételek a jelen dokumentumot jelenti.

Alkalmazáskörnyezet jelenti azon alkalmazás platformokat, amelyeken keresztül a Felhasználó a Tartalmat megtekintheti

Tartalom jelenti az Alkalmazás egészét és annak tartalmát.

 

HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

A Felhasználási Feltételek a Főigazgatóság és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A Felhasználási Feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy, kedvezményezett javára.

 

AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA

Az ELFOGADOM jelölésével, és a Hydroinfo Mobil Applikáció használatával, és az egyes Alkalmazáshoz való hozzáféréssel Ön elfogadja a Felhasználási Feltételeket.

 

A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Ön tudomásul veszi, hogy:

a Főigazgatóság Önnek kizárólag az Alkalmazáshoz való hozzáférést biztosítja;

csak Felhasználóként férhet hozzá az Alkalmazáshoz;

a Felhasználási Feltételek nem biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt képek, jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára;

az Alkalmazás jogosulatlan használata nem megengedett, így különösen nem szabad az Alkalmazást a Főigazgatóság által biztosított kezelőfelületen keresztül és a Felhasználási Feltételekben foglaltaktól eltérő módon igénybe venni;

az Alkalmazás által biztosított tájékoztatások nem teljes körűek, további/bővebb információkat a Főigazgatóság a www.hydroinfo.hu honlapon biztosítja;

nem jogosult sem egészben, sem részben módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, elosztani vagy visszafejteni az Alkalmazást és a felhasználás során megismert információkat;

a Főigazgatóság fenntartja a jogot – anélkül, hogy arra kötelezettséget is vállalna –, hogy a hozzáférést megtagadja vagy eltávolítson valamely tartalmat;

a Főigazgatóság fenntartja a jogot a szoftverfrissítésre, ezt követően a Felhasználási Feltételeket ismételten el kell fogadnia;

a Főigazgatóság fenntartja a jogot a Felhasználási Feltételek módosítására;

az új Felhasználási Feltételek bevezetését követő használattal egyidejűleg újólagosan el kell fogadnia a megváltoztatott felhasználási feltételeket;

a Főigazgatóság jogosult letiltani az Alkalmazáshoz való hozzáférését, amennyiben Ön megszegi a Felhasználási Feltételeket (vagy olyan magatartást tanúsít, amely egyértelművé teszi, hogy nem szándékozik, vagy nem tud megfelelni a Felhasználási Feltételeknek);

a Főigazgatóság jogosult az Alkalmazás megszüntetésére.

Ön elfogadja, hogy:

az Alkalmazást csak a Felhasználási Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és az általánosan elfogadott gyakorlat által megengedett célokra használja;

az Alkalmazáskörnyezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá és nem kísérel meg hozzáférni az Alkalmazáshoz;

nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely zavarhatja az Alkalmazást (vagy a szervereket és hálózatokat, amelyek a felhasználás során megismerhető információkat közvetítenek és/vagy Alkalmazáshoz kapcsolódnak);

nem szerez jogosultságot az Alkalmazás egyes részeinek vagy az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftver visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha erre Ön a Főigazgatóságtól írásos engedélyt kapott;

az Alkalmazás használatával Ön nem szerez az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Ön nem jogosult az Alkalmazásból származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Főigazgatóságtól.

A Főigazgatóság jogosult az Alkalmazás használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámnak minősülő – információkat küldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Főigazgatóság ilyen üzeneteket küldjön a részére.

Az Alkalmazást kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítja a Főigazgatóság, és annak előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható. A Felhasználó beleegyezik, hogy az Alkalmazás bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog jogosultját az Alkalmazásban, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket is.

A Főigazgatóság tőle telhetően mindent megtesz annak érdekében, hogy az Alkalmazás által szolgáltatott információk megfeleljenek a valóságnak, azonban nem vállal felelősséget az Alkalmazáson elérhető adatokban, adatsorokban, táblázatokban, grafikonokban, térképeken, szöveges tartalomban szereplő információk hitelességéért, valódiságáért. A Főigazgatóság nem vállal felelősséget az Alkalmazás és a felhasználás során megismert információkra visszavezethető elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy vagyoni jellegű kártérítést.

Az Alkalmazás által szolgáltatott információk a Főigazgatóság vagy a Főigazgatóság szakmai felügyelete és irányítása alá tartozó vízügyi igazgatóságok tulajdonában vagy kizárólagos kezelésében állnak, vagy ezen szervek produktumai.

 

 

BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM

Ön hozzájárul, hogy a Főigazgatóság

a mobil alkalmazás útján az Ön által megadott, valamint a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezelje;

a személyes adatait harmadik fél; így különösen más, a mobil alkalmazást telepítő és annak szerződési feltételeit elfogadó fél; személy részére továbbítsa, amennyiben az adattovábbítás a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlen és a személyes adat hiányában a funkciónak a szolgáltatási feltételek szerinti működése ellehetetlenül;

saját hirdetéseire, ajánlataira vonatkozó információkat jelenítsen meg a mobil alkalmazáson belül.

A Főigazgatóság a mobil alkalmazás működtetése során az alábbi adatokat kezeli és a mobil alkalmazás a mobiltelefon alábbi funkcióihoz fér hozzá:

tartózkodási helyre vonatkozó GPS adatok, cellainformációk;

Ön tudomásul veszi, hogy:

amennyiben 18. életévét nem töltötte be, illetve amennyiben a cselekvőképessége részlegesen, vagy teljes mértékben korlátozásra került, hozzájárulása kizárólag törvényes képviselőjének jóváhagyásával érvényes, és azt a mobil alkalmazás telepítése előtt köteles beszerezni;

az adatok kezelője a Főigazgatóság;

személyes adatait a jelen pontban meghatározott kivételekkel a Főigazgatóság az adat felvétele céljának megszűnését követő 5 (öt) évig kezeli. A mobil alkalmazás működésével összefüggésben a mobileszközön tárolódott személyes adatok a mobil alkalmazás törlésével visszaállíthatatlanul törlődnek;

személyes adatait a Főigazgatóságnak a mobil alkalmazás üzemeltetését és a Főigazgatóságnak a mobil alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatásainak ellátását végző dolgozói ismerhetik meg, amennyiben az adatkezelés céljának eléréséhez az elengedhetetlenül szükséges.

A Főigazgatóság tájékoztatja Önt, hogy:

az adatkezelés önkéntes;

személyes adatai kezelésének jogalapja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása;

kérésére a Főigazgatóság minden, a személyére vonatkozóan kezelt adatot és azok kezelésére vonatkozóan minden tényt erre irányuló kérése esetén írásban közöl Önnel. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Főigazgatósághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg;

személyes adatai kezelésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-21. §§-ban meghatározott jogaival élhet. Bármikor kérheti tehát személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását és tiltakozhat személyes adatai felhasználása ellen;

adatai kezelésével kapcsolatos jogait levélben a Főigazgatóság 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. címen, a 06-1-225-44-00 telefonszámon vagy az ovf@ovf.hu e-mail címen megtett nyilatkozatával gyakorolhatja;

a Főigazgatóság adatkezelésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben Ön olyan adatai törlését vagy zárolását kéri, amelyek a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlenek, de egyidejűleg a mobil alkalmazást nem törli, a Főigazgatóság adatkezelési joga továbbra is fennmarad.

 

SZOFTVERFRISSÍTÉSEK

A szoftverfrissítések célja, hogy az Alkalmazást bővítsék, javítsák és továbbfejlesszék, illetve, hogy Önt az új szolgáltatásokról tájékoztassák, mint például új Alkalmazásfunkciókról. Az Alkalmazás használatával hozzájárul, hogy ilyen frissítéseket kapjon, illetve tudomásul veszi, hogy a módosítások végrehajtása annak elérhetőségét érintheti.